ORIGEN:

Anteriorment s'utilitzava l'energia de l'aigua amb els antics molins d'aigua (d'eix horitzontal) noria_antigua.jpg
que utilitzaven l'energia cinètica de l'aigua per moldre gra, triturar materials...això va canviar
als principis de la Revolució industrial quan van començar-hi a aprofitar l'aigua per produir
energia elèctrica.
La primera central hidroelèctrica concretament va ser la de Northumberland, Regne Unit.

A la imatge de la dreta es pot observar un molí d'aigua que es el que s'utilitzava antigament.

Característiques:

Des de el punt de vista de la forma de generar electricitat:
-Genera energia (potencial) a causa dels grans salts d'aigua, a 300m de desnivell pot generar una quantitat d'energia que pot superar el 3000J/Kg.
-També genera energia (cinetica) captant la velocitat del rius. Aquesta cuantitat d'energia es ridicula comparada amb l'energia potencial a causa de que els rius van com a molt a 5m/s.

TIPUS:

Segons l'altura de la cascada:


Centrals d'alta pressió

són les centrals de més de 200 m de caiguda de l'aigua

Centrals de mitja pressió

Són les centrals amb caiguda de l'aigua de 20 a 200 m

Centrals de baixa pressió

són centrals amb desnivells d'aigua de menys de 20 m

Centrals de molt baixa pressió

solen situar-se per sota dels 4m.

Segons com aprofiten l'energia de l'aigua


Centrals d'aigua fluent:
Es construeixen en els llocs on l'energia hidràulica ha de ser utilitzada en l'instant en què es disposa d'ella, per accionar les turbines hidràuliques. La temporada de precipitacions abundants, desenvolupen la seva potència màxima, i deixen passar l'aigua excedent.
Centrals d'aigua embassada:
S'alimenta de l'aigua de grans llacs o de pantans artificials, aconseguits mitjançant la construcció de preses. Aquesta aigua és utilitzada segons la demanda, a través de conductes que la canalitzen cap a les turbines.

Centrals de regulació :
Tenen la possibilitat d'emmagatzemar volums d'aigua a l'embassament, que representen períodes més o menys prolongats d'aportacions de cabals mitjans anuals.
Centrals de bombament:
Acumulen cabal mitjançant bombament, amb la qual cosa la seva actuació consisteix a acumular energia potencial. Poden ser de dos tipus, de turbina i bomba, o de turbina reversible.


Parts d'una central hidroelèctrica

esqcentralhidroelectricamodif.jpg

1. Aigua

2. Presa:El primer element que trobem en una central hidroelèctrica és la presa , que s'encarrega d'aturar el riu filtrar l'aigua.

3. Reixes filtradores:es per on pasa l'aigua.

4. Canonada forçada:

5.
Conjunt turbina-alternador

6. Turbina

7. Eix


8. Generador

9. Línies elèctriques

10. Transformadors


Les formes més freqüentment utilitzades per a explotar aquesta energia són:


Desviament de la llera d'aigua. El principi fonamental d'aquesta forma d'aprofitament hidràulic dels rius es basa en el fet que la velocitat del flux d'aquests és bàsicament constant al llarg de la seva llera, el qual sempre és descendent. Aquest fet revela que l'energia potencial no és íntegrament convertida en cinètica com succeeix en el cas d'una massa en caiguda lliure, la qual s'accelera, sinó que aquesta és invertida en les anomenades pèrdues, és a dir, l'energia potencial es "perd" a vèncer les forces de fricció amb el terra, en el transport de partícules, a formar remolins, etc .. Llavors aquesta energia potencial podria ser aprofitada si es poden evitar les anomenades pèrdues i fer passar l'aigua a través d'una turbina. El conjunt d'obres que permeten l'aprofitament de l'energia anteriorment esmentada reben el nom de central hidroelèctrica.

Intercepció del corrent d'aigua. Aquest mètode consisteix en la construcció d'una presa d'aigua que retingui el llit d'aigua causant un augment del nivell del riu en la seva part anterior a la presa d'aigua, el qual podria eventualment esdevenir un embassament. El dic estableix un corrent d'aigua no uniforme i modifica la forma de la superfície d'aigua lliure del riu abans i després d'aquest, que prenen forma de les anomenades corbes de recés. L'establiment de les corbes de recés determinen un nou salt geodèsic aprofitable d'aigua.

IMPACTES AMBIENTALS:


hidroelectrica1.jpg

El principal impacte ambiental que hi ha a les construccions de les centrals hidroèlectriques es que a la zona on es constüeixen que sol ser a la vora dels rius
(a la muntaña) s'han de tal·lar molts arbres i això també provoca el canvi d'habitat d'algunes espècies.
Aquest canvi també el noten els peixos que han quedat dins la instal·lació de la central, ja que si un peix es migratori no pot marxar riu abaix perque està tancat per barreres.
L'aire també pot veure's afectat a la construcció de la central per les màquines que emeten gasos a l'exterior.
Els arbres que hi havia a la vorera del riu també poden sobrir el risc de la dessecació.

A la imatge de l'esquerra es pot apreciar el gran número d'arbres que s'han tal·lat per haver de construir aquesta central


AVENTATGES I INCONVENIENTS


AVANTATGES

-Es una energia renovable
-No te riscos per a les persones que l'envolten.
-No emeteix gasos ni productes contaminants
-Genera espais de treball


INCONVENIENTS

-Normalment cambia el curs del riu on es treballa i per tant altera la vida dels animals que envoltaven aquest riu i dels arbres que s'alimenten.

Localització geogràfica + Producció a Españahidraulica_3.png