Centrals tèrmiques convencionals

central_termicaa.JPG

INTRODUCCIÓ

Les centrals tèrmiques convencionals s'anomenen aixi per diferenciar-les de altres,funcionen a través d'incineració de combustibles fòssils , aixi obtenen energia elèctrica.

COMBUSTIBLES

Les centrals tèrmiques convencionals són de carbó i de fuel, i avui dia segueixen donant rendiments molt apreciables.
CARBÓ

En les de carbó s'arriba a aprofitar lignit de molt baixa qualitat, gràcies a les millores tecnològiques que faciliten la seva combustió i netegen els seus fums, encara que en alguns casos s'hagi de recórrer a xemeneies altíssimes per a la seva evacuació, com és el cas de la Central de Ponts de García Rodríguez, d'Endesa, la llar de foc arriba als 356 metres d'alçada.
FUEL
Les de fuel presenten com a principal inconvenient les oscil.lacions del preu del petroli i derivats, i sovint també s'exigeixen tractaments de dessulfuració dels fums per evitar la contaminació i la pluja àcida.

PARTS

Caldera

Les més utilitzades son les anomenades calderes de radiació anomenades aixi per que el calor es transmet per radiacions.
Els reescalfadors son els destinats a eliminar petites gotes d'aigua per convertir-lo en vapor sec.
Els economitzadors i preescalfadors fan un escalfament previ a la caldera a l'aigua que alimenta la caldera.

Turbina

Les turbines són maquines motrius que transformen l'energia cinètica en energia cinètica rotatòria del vapor .
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turbina

Condensador

L'aigua en forma de vapor passa a estat líquid, la seva funció es intercanviador de calor en els fluids.

Torre de refrigeració

Serveixen per a refrigerar l'aigua dels condensadors,a traves de l'aigua que porta el condensador la refreda i la envia cap a fora, poden ser oberts o tancats:
Circuits tancats: és imprescindible refredar l'aigua per tornar-la a utilitzar.
Circuits oberts: utilitzen l'aigua d'un riu , es necessari, que després l'aigua torni al riu amb la mateixa temperatura perquè sino pot afectar a la fauna.

Xemeneia

Una xemeneia és un sistema usat per ventilar gasos calents i fum de calderes , cap a l'atmosfera, poden ser de:
Tiratge natural: en les quals la circulació de gasos es provocada per la seva pròpia geometria.
Tiratge forçat: impulsors mecànics que ajuden a la circulació.Com funcionen?

termica.jpg
termica.jpg

En primer lloc en la caldera es crema el combustible(carbó) i aixi crear energia calorífica i l'aigua es torna a vapor mitjançant aquest vapor es mou la turbina que esta acoblada a l'alternador aquest converteix l'energia rotatòria en energia electrica, el transformador eleva la potencia fins a la red de transport , la red elèctrica rep l'electricitat de les centrals generadores i la transporta fins als diferents punts, el vapor que ha cedit la seva energia a la turbina es de nou al condensador, la bomba fa que circuli l'aigua i es portat a l'equip reductor d'emissions de contaminants, una vegada tractats son evacuats per la xemeneia i finalment es refreda l'aigua en la torre de refrigeració.

Eficiència energètica

En la central tèrmica amb la turbina de vapor te un rendiment de 34% , en el transport es per un 22% d'energia en la linea i en el transformador i per ultim el motor elèctric te un rendiment del 95% mentre que el compressor te un rendiment del 75%.
El rendiment global es nomes un 19 % una solució per obtenir mes rendiment podria ser instalar el motor termic en la fabrica de manera que acciones el compressor s'aprofitaria un 30 % de l'energia casi el doble.

Producció d'electricitat.

La tensió que es genera en el generador és entre ela 10.000 V (10 kVi els21000 V (21kV) de sortida.Aquesta tensió (voltatge) arriba als transformadors, refrigerats per oli; i augmenten el seu voltatge a uns 220 kV, 400kV.

Impacte medioambiental

Aquestes centrals es presenten com tecnologies netes degut a la reducció d'emissions contaminants que en aquestes es consegueixen. Es fa referència al primer terme a l'abocament gairebé nul de diòxid de sofre degut a que aquest element(sofre) es practicament inexistent en el gas natural i s'insisteix molt en las reduccions que comportaba en les emisions de Dioxid de carboni(CO2) per kwh produit, amb el seguent alivi de l'efecte hivernacle. S'omiteix señalar que el nostre pais va superar en el any 1999 els limits fixats per al 2010 per el compromis firmat en Kioto de emisions de gasos i la producció d'electricitat ha sigut uns dels responsables d'aquest creixement.

Avantatges

Són les centrals mes barates de construir a causa de la seva simplicitat, generen energia de forma massiva.

Inconvenients

L'us de combustibles fosils genera emisions de gasos d'efecte invernacle i de pluja ácida a l'atmosfera, amb particules volants que poden contenir metalls pesants .
El seu rendiment en molts casos es nul comparat amb el rendiment ideal a pesar de fer-se grans millores( un 90-91% de l'energia alliberada en la combustio es convirteix en electricitat.

Localització geografica

A Catalunya tenim les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), Cubelles (Garraf) i Cercs (Berguedà). S'utilitzen normalment per generar energia elèctrica quan baixa la producció de les centrals hidràuliques.
La de Cercs té la particularitat de consumir el carbó procedent d'una mina propera.

Producció i consum a nivell mundial i a Espanya

Dels 168.904 millons de kWh que es van produir a Espanya en 1995; el 52,5 % procedien de centrals termoelectriques clasiques. En particular, un 47 % de la xifra total va ser generada a partir de carbó.

Informació general:
centrals tèrmiques