Introducció


Aprofita l'energia del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte
de les corrents d'aire.

El vent és un efecte derivat de l'escalfament desigual de la superfície terrestre,
el Sol escalfa l'aire i degut a qualitats físiques, l'aire calent puja i l'aire fred baixa.
Per aprofitar l'energia del vent s'utilitzen els molins de vent o tècnicament aeroturbines.
Tipus d'aeroturbines:

Aeromotors: són màquines lentes constituïdes per nombroses pales. Són de baix rendiment i s'utilitzen bàsicament per bombar aigua de pous.
Aerogeneradors: són màquines que transformen l'energia del vent en electricitat. Poden instal·lar-se individualment o agrupats e parcs eòlics. Hi ha aerogeneradors de diferents dimensions i amb potències des de 25 kW fins a 1MW.

Parts d'una aeroturbina:

Rotor: es l'element que transforma l'energia del vent en energia mecànica, format per pales unides a l'eix.
Sistema d'orientació: té la funció de posar el rotor perpendicular a la direcció del vent, per a aprofitar
l'energia al màxim.
Sistema de regulació: disminueix la velocitat d'engegada, mantenir la potència i la velocitat del rotor i
aturar−lo quan sobrepassi una velocitat determinada.
Conversor energètic: part mecànica que transmet o transforma l'energia mecànica obtinguda a l'eix del rotor.
Bancada: element estructural junta m la carcassa, que suporta i protegeix el conversor energètic i els
sistemes de regulació i orientació.
Suport: el suport de tota la aeroturbina.

3.22.jpg3.24.jpg


Tipus d'aerogeneradors

 • Aerogeneradors d'eix horitzontal, són els més habituals disposen de tres pales tot i que hi ha models d'una o dues pales, les pales tenen un perfil similar a l'hèlix d'un avió i s'orienten en la direcció del vent m er mitja d'un sistema d'orientació actiu accionat mecànicament o passiu quan l'orientació ve donada per la mateixa forma o panells.

 • Aerogenerador d'eix vertical, són mes simples, no necessiten sistemes d'orientació i tenen rendiments menors.
  • Savonius
  • Giromill
  • Darrieus
  3.23.jpg

Els aerogeneradors poden treball de forma autònoma o connectats a la xarxa elèctrica.
Quanta energia produeix un aerogenerador?

La quantitat d'electricitat produïda a partir d'un aerogenerador depèn de diversos factors:
1. La velocitat del vent.
El potencial eòlic es calcula en funció de la distribució de la velocitat del vent. Si el vent bufa al doble de velocitat, generarà vuit vegades més energia. Els aerogeneradors situats a llocs on les mitjanes de velocitat del vent són de 8 metres per segon a l'alçada de l'eix del rotor produeixen entre el 75 i el 100% més d'electricitat que aquelles on el vent bufa a una mitjana de 6 metres per segon.

2. El diàmetre del rotor.
El diàmetre del rotor determina la denominada "àrea escombrada" que es la superfície virtual que dibuixa el rotor perpendicularment al flux del vent. Un increment de diàmetre de rotor significa un increment de l'àrea escombrada i per tant un increment en la captura de la força del vent.

3. La disponibilitat de l'aerogenerador.
Ens referim a la capacitat de funcionament de l'aerogenerador, és a dir, quan la màquina no està parada per les operacions de manteniment. Els aerogeneradors europees modernes tenen una disponibilitat mitjana del superior al 98%, lo qual significa que només requereixen 7 dies naturals per executar les operacions de control d'avaries i de manteniment.

4. La forma com estan col.locats els aerogeneradors.
Els parcs eòlics estan instal.lats de forma que cap aerogenerador impedeixi que arribi vent a un altre. Tot i això, altres factors, com consideracions ambientals, l'impacte visual o les necessitats de connexió a la xarxa de distribució sovint tenen prioritat sobre el traçat òptim per captar el vent.

Parcs eòlics

Els parcs eòlics són agrupacions de aerogeneradors de gran potència que subministren energia a la xarxa general.

Producció energètica

 • En un any deu molins de vent d’última generació generen l’equivalent al consum elèctric anual de 19.000 llars.
 • Un miler de MW de potència eòlica equivalen a estalviar quasi 500.000 de tones de petroli a l’any.
 • Cada MW eòlic instal·lat a Catalunya evita cada any l’emissió a l’atmosfera de 2.900 tones de diòxid de carboni –el principal gas d’efecte hivernacle–, de 75 tones de diòxid de sofre i d’1’5 tones d’òxids de nitrogen, entre d’altres gasos contaminants.
 • Al 2015 Catalunya produirà amb eòlica l’equivalent a l’energia necessària per il·luminar els seus carrers durant 13 anys.
 • Amb l’energia eòlica que es generarà a Catalunya el 2015 s’estalviarà el petroli equivalent a la càrrega de 10 vaixells com el ‘Prestige’.
3.21.jpg


Avantatges i inconvenients

Avantatges mediambientals
 • El vent és un recurs inesgotable.
 • L’energia eòlica és neta, no emet contaminants atmosfèrics, radiacions ni residus nuclears. Cada MW eòlic instal·lat a Catalunya evita cada any l’emissió a l’atmosfera de 2.900 tones de diòxid de carboni –el principal gas d’efecte hivernacle–, de 75 tones de diòxid de sofre i d’1’5 tones d’òxids de nitrogen, entre d’altres gasos nocius.
 • Un parc eòlic és reversible al 100%, és fàcil de desmantellar i la zona es pot recuperar ràpidament. A més, els components i materials (l'acer, la fibra de vidre) es poden reciclar.
 • Més d’un terç de totes les espècies migratòries, incloses les aus, poden extingir-se si la temperatura de la Terra augmenta dos graus. L’energia eòlica contribueix a frenar aquest canvi climàtic.
 • Un parc eòlic contribueix a millorar la gestió mediambiental tant dels espais ocupats com dels adjacents en permetre, per exemple, augmentar la vigilància i prevenció d’incendis i millorar la gestió forestal.
Avantatges socioeconòmics
 • Impulsa la formació i l’ocupació de joves de la zona.
 • Atura l’emigració del jovent més emprenedor i potencia una cultura innovadora.
 • És compatible amb altres activitats com el pasturatge, la ramaderia, la silvicultura, la agricultura, el turisme rural, les activitats d'oci i la cinegètica.
 • L'energia eòlica crea directament una quantitat apreciable de nous llocs de treball, entre dos i cinc vegades més que les fonts energètiques convencionals i incrementa la capacitat de generar llocs de treball indirectes.
 • Dóna l’oportunitat de millorar infraestructures energètiques, de telecomunicacions i el camins rurals.
 • Incrementa el PIB local per transferència de rendes. Es calcula una inversió de 3.700 milions d’euros dispersa en el territori de Catalunya i una transferència de renda de més de 16 milions d’euros cada any amb la implantació eòlica a Catalunya segons el Pla de l’Energia.
 • Pot esdevenir una oportunitat de diversificació d’ingressos pel món rural.
Altres punts positius
 • L’energia eòlica redueix la dependència energètica perquè és una energia autòctona. No cal importar-la.
 • Internalitza tots els costos en que incorre, no essent així en cap de les tecnologies no renovables.
 • Permet l’estalvi en la compra de combustibles i de drets d’emissió.
 • En energia eòlica som líders al món, exportem tecnologia i ens instal·lem a països com la Xina o Estats Units.
Inconvenients
 • Recurs irregular, no sempre bufa el vent i no es pot preveure quan ho farà i amb quina intensitat. Si no no hi ha vent no funciona el parc eòlic, però si bufa el vent massa fort els aerogeneradors s'han d'aturar pel risc que suposa de trencament de les pales.
 • Impacte visual
 • Soroll ambiental
 • Constitueix un risc per les aus en general i a més interfereix a les rutes de les aus migratòries.

Ubicació

Igual que amb el cas de les central solars, existeix un fort condicionant geogràfic, ja que el sistema sol és rentable en àrees amb fots vents, Així, existeixen parcs eòlics en Tarifa (Cadiz) o en Las Muelas (Zaragoza).