EXERCICIS

1. Que és la biomassa?
2. Quins mètodes transformació de l’energia té la biomassa? Parla d’un mètode, el que vulguis?
3. Què és el biogàs i per a que serveix?
4. Quins avantatges i quins inconvenients té la biomassa?
5. Que opineu del ús de la biomassa a Espanya? Quina comunitat autònoma és la que consumeix més la biomassa?
6. Com funcionen les centrals tèrmiques?
7. Avantatges i inconvenients de les centrals tèrmiques
8. En una central tèrmica:
a) Per a que serveix un condensador?
b) Quina es la funció de la turbina?
c) Que es una xemeneia?
9. Quins són els dos principals sistemes d'aprofitament de l'energia solar? Explica les característiques principals de cada un.
10. Què és i com funciona un captador solar?
11. Què són i quina funció tenen els heliòstats en una central solar tèrmica?
12. Quins són els dos sistemes d'aprofitament d'energia solar passius? Què és l'arquitectura bioclimàtica?
13. Avantatges i inconvenients de la utilització de l'energia solar.
14. Què és un parc eòlic?
15. Quins són els factors que determinen la ubicació d'un parc eòlic?
16. Indica quines són les parts més importants d'un aerogenerador.
17. Avantatges i inconvenients en l'ús de l'energia eòlica.
18. On s’origina el petroli?
19. Quantes fases d’extracció del petroli hi ha?
20. Quines característiques tenen les torres petrolíferes de perforació?
21. El petroli és eficient energeticament?
22. Quin impacte ambiental té el petroli?
23. Què és el gas natural?
24. Quantes formes d’emmagatzemar de gas natural hi ha? Quines son?
25. Com es transporta el gas natural després de la seva extracció? Quins mètodes hi ha ?
26. Quin es el principal component del gas natural?
27. Quin dels inconvenients creus que és el més important i quina és l’avantatge més important del gas natural?
28. A partir de quina eina s'aconseguia anteriorment l'energia hidraulica?
29. Quin element de la central hidroelectrica s'encarrega d'aturar l'aigua?
30. Esmenta un del impactes ambientals relacionats amb la contstruccio de les centrals hidroelectriques i el lloc on es solen construir.
31.Com s'anomenen els tipus de centrals hidroelèctriques que tenen més de 200 metres de caiguda d'aigua?
32. Mirant el mapa , quina comunitat produeix mes cantitat d'energia hidraulica?
33..Què és l'energia nuclear?
34.Quins són els reactors nuclears amb més seguretat?
35.Com es caracteritzen els materials radioactius?
36. Diferencia entre fusió i fisió nuclear
37..Anomena les 4 parts de les centrals nuclears