ORIGEN DEL PETROLI

El petroli s'origina a les conques marines poc profundes on proliferen grans quantitats de plàncton, que és un conjunt d'organismes microscòpics que viuen en suspensió a les capes superficials del mar. Quan moren, el plàncton s'acumula juntament amb una gran quantitat de matèria orgànica que queda entre el fang del fons de la conca sedimentària. Si aquests organismes estan massa temps sobre el fons marí sofriran un procés d'oxidació. També, si queden fora del contacte amb l'oxigen dissolt a l'aigua marina en quedar soterrats per un sediment inorgànic impermeable patirà un procés diagenètic en condicions d'anaerobiosi, on participa l'augment de pressió i temperatura juntament amb l'acció de bacteris anaerobis que transformen la matèria orgànica en hidrocarburs. En una primera fase, té lloc alhora la compactació i la litificació del sediment: els bacteris degraden els organismes vius amb els quals s'alimenten, i transformen els residus en una substància insoluble orgànica amb estructures cícliques que s'anomena querogen i que constitueix la matèria primera del petroli.
external image petro2.bmp

¿COM LOCALITZEN EL PETROLI?

Els geòlegs analitzen ones sísmiques per buscar estructures geològiques que puguin haver format reserves de petroli. Els mètodes "clàssics" inclouen la realització de petites explosions a la zona on es busca, per tal d'observar la resposta que reben els sismògrafs, i que aporta informació sobre l'estructura geològica de les capes inferiors del subsòl. Tanmateix, hi ha mètodes "passius", que extrauen i interpreten la informació que reben de les ones produïdes per moviments sísmics que es donen naturalment.

En ocasions, altres instruments, com els gravímetres i els magnetòmetres, també son utilitzats en la recerca dels jaciments. L'extracció comença normalment perforant un pou per tal d'arribar a la trampa de petroli. Un cop s'hi ha arribat un geòleg (conegut a les explotacions com el "mudlogger") detecta i certifica la seva presència. Històricament als Estats Units existien alguns jaciments petroliers on el petroli aflorava naturalment, però la majoria d'aquests fa temps que han sigut exhaurits, si bé encara se'n poden trobar alguns a Alaska. Sovint una mateixa reserva de petroli és perforada amb diversos pous, per tal d'assegurar la viabilitat de l'extracció. Alguns d'aquests, anomenats pous secundaris, son utilitzats per a injectar aigua, vapor, àcid, o una barreja de gasos a l'interior del jaciment, per tal d'incrementar o mantenir la pressió de sortida del petroli, i mantenir així la rendibilitat de l'explotació.

OBTENCIÓ DEL PETROLI


- Primera fase d'extracció

Quan la pressió interna del jaciment és suficient, el petroli brolla naturalment fins la superfície. Grans quantitats de gas natural, de fuel gasós i d'aigua estan presents normalment a la trampa de petroli, fet que facilita la pujada d'aquest, barrejat amb aquests altres elements. En aquests casos, n'hi ha prou amb instal.lar un colze amb un complex sistema de vàlvules, anomenat arbre de Nadal ("Christmas tree") a la part superior del pou d'extracció, per a separar els elements i connectar aquest amb la xarxa de transport i estocatge.

Habitualment, un 20% del petroli de la reserva pot ser extreta en la primera fase.

Segona fase d'extracció

Amb el temps, la pressió natural disminueix i aviat serà insuficient per a propulsar el petroli cap a la superfície. Si és econòmicament viable, i normalment ho és, es procedeix a l'extracció del petroli restant, i l'explotació entra a la segona fase.

En la segona fase d'extracció l'explotació s'ajuda de diverses tècniques i mètodes per continuar amb el procés quan la pressió de sortida és baixa. El més freqüent és la utilització de bombes d'extracció especials. Altres tècniques consisteixen en la injecció, a l'interior de la reserva, de fluids que "desplacen" el petroli cap al forat de sortida. Aquests fluids poden ser aigua, gasos o àcids, o inclús aire atmosfèric o diòxid de carboni.

Al final de la segona fase d'extracció, entre un 25 i un 35% del petroli de la reserva és extret.

Tercera fase d'extracció

La tercera fase cerca reduïr la viscositat del petroli que hi ha a la trampa per tal de facilitar la seva circulació cap a la superfície. Els mètodes d'extracció tèrmica del petroli (Thermally enhanced oil recovery, o TEOR) consisteixen en escalfar-lo, per tal que sigui més fàcil de xuclar. El més comú d'aquests mètodes és la injecció de vapor d'aigua, normalment produït en una planta de cogeneració, on una turbina de gas produeix electricitat i el vapor d'aigua que s'injectarà a l'interior del jaciment. Aquest mètode, per exemple, és emprat extensivament per a incrementar la producció a la vall de San Joaquín (San Joaquin Valley), on el petroli és molt dens i pesat, però quina explotació, al representar el 10% de la producció de petroli dels Estats Units, és important a nivell nacional. La cremació in situ és un altre dels mètodes de la tercer fase, on part del petroli és cremat a l'interior per així es calfar el circundant. Ocasionalment, també alguns detergents son utilitzats per a disminuïr la viscositat del petroli.

  • Un altre mètode de la tercera fase és la injecció de diòxid de carboni.

Aquesta fase permet extraure entre un 5% to 15% més del petroli de la reserva, i comença quan el ritme d'extracció de la segona fase s'ha tornat massa lent com per a continuar amb una producció rendible, sempre i quan es consideri que continuar amb l'extracció del petroli restant encara és rendible. Aquest factor depen dels costos d'extracció i del preu de comercialització del petroli. Sovint, explotacions que havien deixat de ser rendibles tornen a la producció en tercera fase quan hi ha una alça en els preus del petroli. De la mateixa manera, explotacions en la seva tercera fase poden ser paralitzades en moments en què el preu del petroli baixa.OBTENCIÓ DEL PETROLI EN REFINERIES

Aquests vídeos diuen coses importants sobre les centrals petrolíferes, expliquen molt be el seu funcionament i com funcionen i el treball que s'ha de realitzar cada dia perquè funcioni correctament.

POUS PETROLÍFERES

Els pous petrolifers son excavats per unes torres especials que són un conjunt d‘instal•lacions situades en el mar o en la terra per extraure petroli del subsòl. Entre les seves funcions es troba la de foradar el subsòl a uns 200 metre de profunditat per buscar petroli. El petroli l'obtenen a partir de la transformació de matèria orgànica procedent de zooplàncton i algues. Aquesta transformació química produeix hidrocarburs, aixo en el petroli que troben en el mar. En el petroli que trobem a terra firme s'excaven forats i es posa cement per evitar que es derrumbin les parets i extreuen el petroli amb unes canonades.

CARACTERÍSTIQUES DE LES TORRES DE PERFORACIÓ


-Tenen una taladradora de grans dimensions per foradar el subsòl marí i el terrestre.
-Són molt complexes i robustes per aguantar les olejades del mar, les tempestes mes fortes al mar i les roques, la terra i la maquinària tant potent que alberguen en el seu interior a la superfície.
-És convinen gasos, líquids i vapors inflamables, el que provoca riscos d'explosi ó.

torre_perforacion.gif

LES REFINERIES I ELS PRODUCTES DERIVATS

Una refineria és una planta industrial destinada a la refinació del petroli, per mitjà de la qual, s'obtenen diversos combustibles fòssils capaços de ser utilitzats en motors de combustió. A més s'obtenen diversos productes tals com olis minerals i asfalts. El primer pas en el procés de refinament és la destil·lació atmosfèrica realitzada en les unitats de cru. Els gasos lleugers (metà i etano) s'endolceixen per a eliminar l'àcid sulfhídrico i s'aprofiten com combustible en la pròpia refineria. El GLP se separa en propà i butà que són envasats a pressió o usats com matèria primera per a produir etilè i propileno i combustible per a automòbils. Les naftas es tracten en les unitats de reformat catalítico per a millorar les seves qualitats i es barregen per a obtenir gasolines comercials. El keroseno és tractat per a complir les especificacions de combustible per a aviació o per a usar-se en la formulació del dièsel d'automoció. El gasoli es duu a les unitats de hidrodesulfuració on es reduïx el seu contingut en sofre, després d'això s'usa per a formular dièsel d'automoció o gasoli de calefacció. El residu del gasoil de buit es pot utilitzar com asfalt o bé sotmetre'l a altíssimes temperatures en les unitats de coque en les quals es produïxen components més lleugers i carbó de coque que pot calcinarse per a formar carbó verd. Aquest residu de buit també pot ser usat per a fabricar fuelóleo, bé directament o prèvia la seva conversió tèrmica en unitats de viscorreducción. En totes les refineries es produïx també sofre sòlid, com subproducto, a causa de les limitacions imposades a l'emissió del diòxid de sofre a l'atmosfera. Una refineria mitja processa entre 15.000 i 30.000 m3 de petroli cada dia.

torre.JPGexternal image refineriapetroleo.jpg

refineria.JPG


TRANSPORT DEL PETROLI

El paper del transport en la indústria petrolera és considerable: Europa Occidental importa el 97% de les seves necessitats, principalment de Africa i d'Orient Mig i Japó el 100%. Però els països que es autoabastecen estan tot just millor dotats, perquè els jaciments més importants es troben a milers de quilòmetres dels centres de consum, en EE.UU com a Rússia, a Canadà com a Amèrica Llatina. En el món del petroli els oleoductes i els bucs tanqueros són els mitjans per excel·lència per al transport del cru. El pas immediat al descobriment i explotació d'un jaciment és el seu trasllat cap als centres de refinació o als ports d'embarqui amb destinació a exportació. Els "bucs-tancs", vaixells on el petroli és transportat, es construïxen generalment per a aquest fín i són, en realitat, veritables tancs flotants. En Europa, l'aprovisionament de zones industrials allunyades del mar exigeix l'equipament de ports capaços de rebre els superpetroleros de 300.000 i 500.000 Tn de càrrega, emmagatzematges gegants per a la descàrrega i canonades de conducció (pipe-lines) de gran capacitat. Els bucs petroliers o bucs-tanc duen les màquines propulsoras a popa, per a evitar que l'arbre de l'hèlix travessi els tancs de petroli i com mesura de protecció contra el risc d'incendi. Alguns dels petroliers de major port troben dificultats per a atracar en ports que manquen de calat adequat o no disposen de molls especials. En aquests casos es recorre a boies fondejades a distància convenient de la costa, proveïda de canonades. Aquestes, connectades a terminals en terra, permeten als grans bucs petroliers amarrar i descarregar el petroli sense necessitat d'ingressar al port. La pipe line de petroli cru (oleoducte) és el complement indispensable i de vegades el competidor del navili d'alta mar: en efecte, conduïx el petroli del jaciment situat a una distància més o menys gran de terra endins, al port d'embarqui del jaciment submarí a la costa més propera; del jaciment directament a la refineria o finalment, del port de desembarcament a la refineria. En suma, el transport de petroli té dos moments netament definits: el primer és el trasllat de la matèria primera des dels jaciments fins a la refineria on finalment serà processada per a obtenir els productes derivats; el següent moment és el de la distribució pròpiament aquesta, quan els subproductos arriben fins als centres de consum. Els oleoductes troncals (o principals) són canonades d'acer el diàmetre del qual pot amidar fins a més de 40" i que s'estenen a través de grans distàncies, des dels jaciments fins a les refineries o els ports d'embarqui. Estan generalment enterrats i protegits contra la corrosió mitjançant revestiments especials. El petroli és impulsat a través dels oleoductes per estacions de bombament, controlats per mitjans electrònics des d'una estació central, que fan que el petroli avanci contínuament a uns cinc quilòmetres per hora.
4649905.jpgmindanao.jpgVolkswagenSolPetroleo_A.jpg

DISTRIBUCIÓ DEL PETROLI

Atès que els combustibles fòssils són fonamentals en l'economia mundial, ja que aproximadament el 60% de l'energia que es consumeix en el planeta s'obté d'ells, el procés de distribució conta amb el desenvolupament d'una extensa xarxa logística per a dur els combustibles des de la refineria fins als centres de consum. Aquest procés de distribució usa instal·lacions i vehicles per al transport i emmagatzematge. En el cas de combustibles d'àmplia utilització com les naftas, el gas oil i el combustible per a aviació, aquest complex sistema inclou als poliductos, terminals de despatx, camions de transport especials i estacions de servei. Les tecnologies d'aquestes instal·lacions són diverses i permanentment actualitzades procurant l'arribada dels combustibles als seus usuaris en els llocs, moments i quantitats requerides, amb el mínim risc ambiental. Certs clients importants poden ser servits per les refineries de manera directa. Així és com una central elèctrica rebrà el seu fuel-oil directament per poliducto o per camions cisternes. Els poliductos són sistemes de canonades destinats al transport d'hidrocarburs o productes acabats. A diferència dels oleoductes convencionals -dedicats exclusivament al transport de petroli cru-, els poliductos transporten una gran varietat de combustibles ja processats en la refineria. A través d'ells poden traslladar-se principalment kerosene, combustibles per a aviació, naftas, gas oil i gasos. El transport es realitza en sots successius. Succeïx normalment que un poliducto de grans dimensions contingui quatre o cinc productes diferents en diferents punts del seu recorregut, que són lliurats en la terminal de recepció o en estacions intermèdies situades al llarg de la ruta. Per a aquesta operació es programen els enviaments: les pressions i la velocitat de desplaçament de cada producte són controlades per mitjà de centres de computació. A condició que es compleixin certes normes, el nivell de barreja dels successius productes que passen pel poliducto arriba a només a poques desenes de metres cúbics. Això permet recuperar aquesta mínima fracció que va passar pel poliducto com producte de menor qualitat, sense que s'afecti la qualitat final del producte. Les terminals de despatx són plantes d'emmagatzematge, on s'apilen els combustibles enviats des de les refineries, a l'espera de la seva càrrega en els camions cisterna que abasteixen a les estacions de servei. A més dels grans tancs de magatzematge, un element central d'aquestes terminals és el Laboratori de Control
de Qualitat. Aquest permet assegurar que totes les partides de combustible que es despatxen en la planta estiguin dintre de les especificacions requerides.

Repsol

EFICIÈNCIA ENÈRGETICA
El petroli es un combustible molt eficient energeticament ya que té un poder calorífic molt alt, i dona un bon rendiment per aixo costa tant de substituirlo per una altra font d'energia.

APLICACIONS
Consum en vehicles automotors de combustió interna, combustibles per a avions i jets anomenada Jet-A, per avions amb motor de combustió interna, d¡us comú en camions i autobusos, en estufes electriques i equips industrials, combustible domestic industrial, materia prima per al fabricació de disolvents alifatics, combustible pesat per forns i calderes industrials, per a la construcció d'asfalt i com a sellador en la industria de la construcció, materia prima per a fabricació de olis lubricants, producció de veles i derivats, materia prima per la insutria del plastic, materia prima per l'elaboració de negre de fum, per preparar sals metàliques, per fabricar ciclehexano, pero produir nylon, disolvent en la fabricació de pinturas y derivats, i tmb s'usa en la industria de detergents.

IMPACTE AMBIENTAL

Totes les activitats que estan embolicades en l'exploració i explotació del petroli provoquen impactes potencialment negatius sobre el medi ambient i sobre les persones que l'usen o que estan en contacte amb ell. En ocasions les operacions normals de treball|feina en una explotació petroliera té conseqüències molt perjudicials, els seus efectes són a major llarg termini i magnitud que les catàstrofes accidentals que puguin succeir.

Gran part dels ecosistemes afectats per l'exploració i explotació d'hidrocarburs compten amb formes de vida molt diverses i de gran complexitat. Malgrat aquest fet, l'expansió petroliera molt sovint s'enfoca en els esmentats ecosistemes.
L'impacte ambiental més important que produeix el petroli és en el medi ambient marí i pot provocar grans desastres ecològics com a també econòmics i socials.
Altres ecosistemes afectats per l'activitat petroliera són els llits de les pastures marines, que creixen en aigües someres, sobretot de costes tropicals. Els llits de pastures marines estabilitzen el fons marí, serveixen de trampa de sediments, milloren la qualitat de l'aigua i alimenten directament a més de 340 animals marins, que sofreixen quan s'interromp la cadena alimentària. Algunes espècies molt susceptibles moren en contacte amb el cru i es recuperen molt difícilment.

Finalment, en ecosistemes costaners el petroli afecta greument les espècies que nien a la sorra. Els ous absorbeixen la humitat de l'ambient que els envolta, per la qual cosa poden absorbir els hidrocarburs presents.